4 rzeczy, które wszyscy powinni wiedzieć o Księdze Mormona

Księga Mormona to pradawna kronika, która zawiera nauki o Jezusie. Mężczyźni, kobiety i całe rodziny z Księgi Mormona, podobnie jak my, zmagali się z wyzwaniami życia. Możemy dostrzec siebie w ich historiach, jak też czerpać natchnienie, by być lepszymi i pomagać bliźnim, czyniąc to na wzór Jezusa. Oto cztery fakty, które warto wiedzieć na temat tej świętej księgi:

1. Księga Mormona, podobnie jak Biblia, jest słowem Bożym

Tak jak Bóg przemawiał do Mojżesza i Noego z Biblii, tak samo pouczał Swoich proroków na kontynentach amerykańskich w dawnych czasach, by zapisywali Jego nauki i prawo. Ich zapisy z czasem zostały zebrane w jedną księgę. Dokonał tego prorok o imieniu Mormon. Treść Księgi Mormona potwierdza realność życia Jezusa, Jego posługi oraz wybawienia nas od grzechu i pokonania śmierci. W istocie najważniejszym wydarzeniem opisanym w Księdze Mormona jest zstąpienie Jezusa pośród ludzi na kontynentach amerykańskich w dawnych czasach.

W Biblii Apostoł Paweł nauczał: „Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa” (II List do Koryntian 13:1). Kiedy Bóg uczy ważnej zasady, podaje kolejne źródło, które ją potwierdza. Księga Mormona i Biblia świadczą o sobie nawzajem. Podczas gdy w obecnym świecie wielu ludzi oddala się od Boga i religii, posiadanie więcej niż jednego świadectwa o słowie Bożym może pomóc nam pozostać na właściwej ścieżce (zob. 2 Nefi 29:7–8).

Przekonaj się sam o tym, czy Księga Mormona głosi prawdę
Zamów bezpłatny egzemplarz

2. Księga Mormona może wnieść więcej spokoju i sensu w twoje życie

Księga Mormona jest przewodnikiem dotyczącym tego, jak wieść życie pełne spokoju i szczęścia.

Współczesny nam apostoł, Prezydent Marion G. Romney, obiecał, że kiedy będziemy czytać Księgę Mormona, „duch tej wspaniałej księgi przeniknie nasze domy i ich mieszkańców. Zwiększy się duch czci, wzrośnie wzajemny szacunek i wzajemne uznanie dla siebie. Ustanie duch sporu. Rodzice będą udzielać rad swoim dzieciom z większą miłością i mądrością. Dzieci będą chętniej przyjmować rady rodziców i stosować się do nich. Zapanuje większa prawość. Wiara, nadzieja i prawdziwa miłość — nieskalana miłość Chrystusowa — będą obfitować w naszych domach i w naszym życiu, niosąc ze sobą pokój, radość i szczęście” („The Book of Mormon”, Ensign, maj 1980, str. 67).

3. Miliony ludzi czytają Księgę Mormona

Miliony ludzi z całego świata przeczytały Księgę Mormona w ich własnym języku. Ludzie ci zapytali w modlitwie, czy jest ona słowem Boga. I otrzymali odpowiedź: „Tak!”. Księga Mormona zawiera obietnicę, że jeśli zapytasz Boga o to, czy zawiera ona prawdę, On ci to oznajmi. Prowadzi to do kolejnego pytania: Jeśli uzyskasz odpowiedź od Boga, czy postąpisz zgodnie z nią?

4. Możemy dostarczyć bezpłatny egzemplarz Księgi Mormona prosto do twojego domu

Jeśli chcesz mieć Księgę Mormona, możesz ją otrzymać bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, zostanie ci osobiście dostarczona. Nasi przedstawiciele z radością wskażą, gdzie znajdują się ich ulubione historie.

Z przyjemnością się z tobą spotkamy, aby razem czytać Księgę Mormona
Spotkaj się z misjonarzami

Często zadawane pytania

Ludzie mają dużo pytań na temat „mormonów”, czyli — mówiąc z większym szacunkiem — na temat członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę.

Oto zwięzłe streszczenie tysiącletniej historii opisanej w Księdze Mormona:

Ogólnie mówiąc, Księga Mormona jest historią o pewnej rodzinie. Lehi był prorokiem w Jerozolimie. Bóg ostrzegł go we śnie, by razem ze swoją rodziną opuścił Jerozolimę, ponieważ miasto to miało zostać wkrótce podbite. Przepłynęli przez ocean na kontynenty amerykańskie. Laman i Lemuel, najstarsi synowie Lehiego, nie wierzyli w to, że ich ojciec otrzymywał natchnienie od Boga. Ich młodszy brat, Nefi, był pełen wiary. Został wybrany przez Boga, by przewodzić tej rodzinie i być ich nauczycielem.

Ostatecznie ludzie ci podzielili się na dwie grupy: Nefitów i Lamanitów. Grupy te często walczyły między sobą, a ich wiara w Jezusa była ciągle poddawana próbie. Wiara ta przebija z kart Księgi Mormona w pełnych mocy kazaniach, życiowych lekcjach i opisach duchowych przeżyć.

Po zmartwychwstaniu Jezus odwiedził Swój lud na kontynentach amerykańskich. Uczył o chrzcie i przebaczeniu. Uzdrawiał chorych i błogosławił dzieci. Założył Swój Kościół. W przeciwieństwie do ludzi w Jerozolimie lud zgromadzony na kontynentach amerykańskich słuchał Jezusa. Po Jego wizycie przez setki lat żył w pokoju.

Z czasem jednak ludzie ci zaczęli tracić wiarę i ponownie zaczęły się pośród nich wojny, co doprowadziło do zagłady niemal całej populacji.

Podobnie jak Biblię, Księgę Mormona spisywało wielu autorów. Jest to zbiór dzienników i historii przekazywanych jednemu pisarzowi przez drugiego przez okres około tysiąca lat. Pierwszym autorem jest prorok Nefi, który opuścił Jerozolimę razem ze swoją rodziną w 600 r. p.n.e. i przybył na kontynenty amerykańskie. Nefi przekazał kronikę swemu młodszemu bratu, który następnie wręczył ją swojemu synowi. Każdy autor przekazywał kronikę zaufanej osobie. Mormon był prorokiem, który połączył wszystkie zapisy zebrawszy je w jedną księgę. Księga ta otrzymała więc nazwę, która brzmi: Księga Mormona.

W 1823 r. Józef Smith dotarł do tych pradawnych kronik i przetłumaczył je mocą Boga.

Księga Mormona potwierdza treść Biblii i wielokrotnie tłumaczy nauki Jezusa Chrystusa. Na przykład, Ewangelie Marka i Łukasza w Biblii przedstawiają te same historie o Jezusie, ale czytanie ich obu sprawia, że można dowiedzieć się więcej.

Zestawione razem, Księga Mormona i Biblia przedstawiają wartość inspiracji, porad i pouczeń zebranych na przestrzeni kilku tysięcy lat. Księgi te ukazują, że Bóg kocha ludzi i prowadzi ich we wszystkich częściach świata. Studiując obie te księgi, dowiesz się, kim jest Bóg i czego dla ciebie pragnie.