Czym jest Księga Mormona?

Czytanie jej treści przybliża nam cel naszego życia, pomaga znaleźć odpowiedzi na ważne pytania i zbliżyć się do Jezusa Chrystusa.

Księga Mormona zawiera święte zapisy naśladowców Jezusa. Tak jak Bóg przemawiał do Mojżesza i Noego w Biblii, tak przemawiał również do mieszkańców Ameryki. Mężczyźni, zwani prorokami, spisywali słowo Boże. Ich zapisy zostały ostatecznie zebrane w jednej księdze przez proroka o imieniu Mormon.

Lud Boży zawsze czerpał wiedzę od żyjących proroków. Podobnie jak dzisiaj, kobiety i mężczyźni w owych czasach zmagali się z pokusami, szukali mądrości i prowadzili szczęśliwsze życie, kiedy podążali za naukami Jezusa Chrystusa. W historiach z Księgi Mormona — natchnionych, inspirujących duchowo tekstach — możemy rozpoznać siebie. Księga Mormona jest dowodem na to, że Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci i angażuje się w ich życie. Świadczy ona o prawdach zawartych w Biblii oraz o boskości i naukach Jezusa Chrystusa.

W Księdze Mormona zawarte są odpowiedzi na najważniejsze pytania

Księga Mormona pomaga nam znaleźć odpowiedzi na zasadnicze pytania, które wszyscy sobie zadajemy: 

  • Czy istnieje życie po śmierci?
  • Co czeka na nas po drugiej stronie?
  • Jaki jest cel życia?
  • W jaki sposób mogę teraz odnaleźć szczęście i spokój?
  • Czy Bóg mnie zna i czy słyszy moje modlitwy?
  • W jaki sposób mogę unikać grzechu i nauczyć się prawdziwie pokutować?

Jeśli chcesz, misjonarze mogą spotkać się z tobą, by omówić fragmenty Księgi Mormona, w których zawarte są odpowiedzi na te pytania. Przyniosą ci również bezpłatny egzemplarz Księgi Mormona.

Obietnica Księgi Mormona

Bóg obiecuje nam, że jeśli będziemy czytać Księgę Mormona z otwartym sercem i umysłem, to objawi On każdemu z nas jej boskie pochodzenie i zawartą w niej prawdę. Dokona tego poprzez natchnienie płynące od Ducha Świętego. Około 80 tys. misjonarzy mówi ludziom o tej księdze na sześciu kontynentach w 107 językach — a ludzie poddają Bożą obietnicę próbie. Misjonarze rozdają bezpłatne egzemplarze Księgi Mormona, a miliony ludzi uważają ją za ich najcenniejszą własność. Mężczyźni i kobiety na całym świecie, wywodzący się z najróżniejszych środowisk, dowiadują się, że dzięki Księdze Mormona mogą znaleźć spokój i wiarę w tym życiu oraz wieczne zbawienie w życiu przyszłym.

Skąd się wzięła Księga Mormona w naszych czasach?

W 1823 roku anioł zaprowadził Józefa Smitha do starożytnych zapisów, które ten przetłumaczył dzięki mocy Boga. Podobnie jak starożytni prorocy, którzy żyli przed nim, Józef Smith służył jako Boży posłaniec, świadczył o Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa oraz o mocy Zbawcy, która zmienia nasze życie na lepsze.

Dlaczego Księga Mormona ma istotne znaczenie?

Zasady, o których mowa w Księdze Mormona — wiara w Jezusa Chrystusa, pokuta, chrzest, radość, zbawienie — zmieniły życie pewnego starożytnego ludu. W naszych czasach Księga Mormona wpływa na życie milionów osób na całym świecie, zbliżając je do Jezusa Chrystusa.

Jaką korzyść Księga Mormona może przynieść mnie?

Pisma święte to coś więcej niż tylko stare zapisy i historie. Zawierają one trafne, aktualne przesłania dotyczące problemów, z którymi się borykamy. Jeśli czytając Księgę Mormona, będziesz często zadawać sobie pytanie: „Co tak naprawdę mam przez to zrozumieć?”, znajdziesz w niej wiele istotnych treści do zastosowania w dzisiejszych czasach. Księga ta została napisana po to, by zainspirować jej czytelników do podjęcia decyzji, które ostatecznie poprawią ich życie i zbliżą ich do Boga. Jej autorzy mieli nadzieję, że ich słowa powiodą ludzi do Jezusa Chrystusa i wpłyną na ich zachowanie, rozwieją smutek, niepewność i strach, zapewnią poczucie celu i kierunku w spojrzeniu na świat i dowód na to, że Bóg jest nadal „[Bogiem] cudów” (Mormon 9:10).

Znaczenie Księgi Mormona w skali świata można mierzyć liczbą rozpowszechnionych egzemplarzy lub ogólnym wzrostem liczby osób, które decydują się podążyć za Jezusem Chrystusem po jej przeczytaniu. Jednak najważniejsze zmiany zachodzące za jej przyczyną, dotyczą sfery bardzo osobistej. Księga Mormona podaje odpowiedzi, niesie nadzieję, umacnia w ludziach — w każdym człowieku — duchową siłę.

Znajdź spokój dzięki lekturze Księgi Mormona
Zamów bezpłatny egzemplarz

Ludzie, których życie uległo przemianie w trakcie lektury Księgi Mormona, zaczęli ją czytać, gdy grzeszyli lub gdy byli wierni; kiedy brakowało im nadziei lub gdy byli szczęśliwi. Aby rozumieć Księgę Mormona, można być uczonym lub niewykształconym; samotnym lub otoczonym rodziną i przyjaciółmi; w dobrej lub złej sytuacji finansowej. Jedyną wspólną cechą ludzi, którzy odczuwają wpływ tej księgi, jest ich proste pragnienie poznania i zrozumienia zawartej w niej prawdy.

Często zadawane pytania

Oto zwięzłe streszczenie tysiącletniej historii opisanej w Księdze Mormona:

Ogólnie mówiąc, Księga Mormona jest historią o pewnej rodzinie. Lehi był prorokiem w Jerozolimie. Bóg ostrzegł go we śnie, by razem ze swoją rodziną opuścił Jerozolimę, ponieważ miasto to miało zostać wkrótce podbite. Przepłynęli przez ocean na kontynenty amerykańskie. Laman i Lemuel, najstarsi synowie Lehiego, nie wierzyli w to, że ich ojciec otrzymywał natchnienie od Boga. Ich młodszy brat, Nefi, był pełen wiary. Został wybrany przez Boga, by przewodzić tej rodzinie i być ich nauczycielem.

Ostatecznie ludzie ci podzielili się na dwie grupy: Nefitów i Lamanitów. Grupy te często walczyły między sobą, a ich wiara w Jezusa była ciągle poddawana próbie. Wiara ta przebija z kart Księgi Mormona w pełnych mocy kazaniach, życiowych lekcjach i opisach duchowych przeżyć.

Po zmartwychwstaniu Jezus odwiedził Swój lud na kontynentach amerykańskich. Uczył o chrzcie i przebaczeniu. Uzdrawiał chorych i błogosławił dzieci. Założył Swój Kościół. W przeciwieństwie do ludzi w Jerozolimie lud zgromadzony na kontynentach amerykańskich słuchał Jezusa. Po Jego wizycie przez setki lat żył w pokoju.

Z czasem jednak ludzie ci zaczęli tracić wiarę i ponownie zaczęły się pośród nich wojny, co doprowadziło do zagłady niemal całej populacji.

Podobnie jak Biblię, Księgę Mormona spisywało wielu autorów. Jest to zbiór dzienników i historii przekazywanych jednemu pisarzowi przez drugiego przez okres około tysiąca lat. Pierwszym autorem jest prorok Nefi, który opuścił Jerozolimę razem ze swoją rodziną w 600 r. p.n.e. i przybył na kontynenty amerykańskie. Nefi przekazał kronikę swemu młodszemu bratu, który następnie wręczył ją swojemu synowi. Każdy autor przekazywał kronikę zaufanej osobie. Mormon był prorokiem, który połączył wszystkie zapisy zebrawszy je w jedną księgę. Księga ta otrzymała więc nazwę, która brzmi: Księga Mormona.

W 1823 r. Józef Smith dotarł do tych pradawnych kronik i przetłumaczył je mocą Boga.

Księga Mormona potwierdza treść Biblii i wielokrotnie tłumaczy nauki Jezusa Chrystusa. Na przykład, Ewangelie Marka i Łukasza w Biblii przedstawiają te same historie o Jezusie, ale czytanie ich obu sprawia, że można dowiedzieć się więcej.

Zestawione razem, Księga Mormona i Biblia przedstawiają wartość inspiracji, porad i pouczeń zebranych na przestrzeni kilku tysięcy lat. Księgi te ukazują, że Bóg kocha ludzi i prowadzi ich we wszystkich częściach świata. Studiując obie te księgi, dowiesz się, kim jest Bóg i czego dla ciebie pragnie.