...
On to umożliwia
1:50

Możemy lepiej postępować i być lepsi

...
Możemy być lepsi

W jaki sposób proces pokuty może pomóc nam być lepszymi ludźmi?

...
Polegać na Zadośćuczynieniu Chrystusa

W jaki sposób poleganie na Zadośćuczynieniu Chrystusa może ci pomóc poznać Zbawiciela?

...
Oczyszczenie poprzez pokutę

W jaki sposób możesz zostać oczyszczony przez pokutę?

...
Rodzina Fu

Odkryj, jak możesz się przekonać, że Bóg istnieje.

Kim jest Jezus Chrystus?

Syn Boga

Jezus jest pierworodnym Synem Boga Ojca w duchu oraz jedynym dzieckiem Boga w ciele. Jego śmiertelna matka, Maria, nosiła Go, zanim się narodził, i wychowała na tym świecie. Jego misja została zaplanowana przed stworzeniem świata.

Nauczyciel

Jezus był najwspanialszym nauczycielem, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi i dzisiaj nadal nas naucza. Kiedy miał 12 lat, znaleziono Go w świątyni, gdzie uczył nauczycieli (zob. Ew. Jana 3:2). Zadziwiała ich Jego wiedza. Jezus przez całe późniejsze życie wygłaszał wspaniałe kazania.

Przykład

Jezus wiódł życie doskonałe — wolne od grzechu — i dał nam doskonały przykład do naśladowania. Wszelkimi sprawami związanymi z religią należy zajmować się w Jego święte imię.

Zbawiciel

Hebrajskie imię Jezusa to Jeszua, co znaczy „Zbawiciel”. Jezus wypełnił swoją rolę Zbawiciela dzięki dobrowolnie złożonej ofierze i Zmartwychwstaniu.

Zacznij od początku
Naśladowanie Jezusa Chrystusa

Kim jest Jezus Chrystus? Jesus is the Savior of the world. As we follow Him, we find greater peace and happiness in life.

Za życia na ziemi Jezus Chrystus nauczał o wielu rzeczach, a najwspanialszą z nich była miłość.

Współcześni prorocy i apostołowie mówią o przemianie i pokucie

Tak więc, kiedy Jezus prosi was i mnie, abyśmy odpokutowali, prosi nas, abyśmy zmienili nasz umysł, wiedzę, ducha, a nawet sposób, w jaki oddychamy. Prosi nas, abyśmy zmienili to, jak kochamy, myślimy, służymy, spędzamy czas, traktujemy nasze żony, nauczamy dzieci, a nawet dbamy o nasze ciała. Nic bardziej nie uwalnia, nie uszlachetnia ani nie jest bardziej istotne dla naszego osobistego rozwoju niż regularne, codzienne skupianie się na pokucie. Pokuta to nie jest wydarzenie — to proces. Jest kluczem do szczęścia i spokoju umysłu. Pokuta w połączeniu z wiarą otwiera nam dostęp do mocy Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa.

„Możemy lepiej postępować i być lepsi”, konferencja generalna, kwiecień 2008

Ewangelia Jezusa Chrystusa rzuca nam wyzwanie, abyśmy dokonali w sobie zmian. Jej najczęściej powtarzanym przesłaniem jest „odpokutowanie”, a odpokutowanie oznacza zarzucenie wszystkich naszych zwyczajów - osobistych, rodzinnych, etnicznych i narodowych - które są sprzeczne z przykazaniami Boga. Celem ewangelii jest przeobrażenie zwykłych istot w obywateli celestialnych, a to wymaga przemiany [...].

Jezus przykazał nam, abyśmy się nawzajem miłowali i my okazujemy tę miłość poprzez różne sposoby służenia sobie nawzajem. Przykazano nam również, abyśmy kochali Boga i my okazujemy tę miłość poprzez ciągły proces pokuty i przestrzeganie Jego przykazań (zob. Ew. Jana 14:15). A pokuta to coś więcej niż zaprzestanie grzeszenia. Pokuta w najszerszym pojęciu wymaga zmiany. Musimy odrzucić wszystkie nasze tradycje, które są sprzeczne z przykazaniami Boga. Kiedy w pełni uczestniczymy w kulturze ewangelii Jezusa Chrystusa, stajemy się „współobywatelami świętych i domownikami Boga” (List do Efezjan 2:19).

„Odpokutowanie i zmiana”, konferencja generalna, październik 2003

Większa świętość nie przychodzi na zwykłą prośbę. Przychodzi, gdy czynimy to, czego Bóg wymaga od nas, by nas zmienić.

„Świętość i plan szczęścia”, konferencja generalna, październik 2019

Nasza gotowość do pokuty pokazuje naszą wdzięczność za Boski dar i za miłość Zbawiciela oraz jego poświęcenie za nas. Przykazania i przymierza kapłańskie są testem wiary, posłuszeństwa i miłości do Boga i Jezusa Chrystusa, ale co ważniejsze, dają nam możliwość doświadczenia miłości od Boga i otrzymania pełni radości zarówno w tym życiu, jak i w życiu, które nadejdzie [...].

Pamiętajcie: niebiosa nie będą wypełnione tymi, którzy nigdy się nie pomylili, ale tymi, którzy rozpoznali, że zboczyli z kursu i skorygowali swoją drogę, by powrócić do światła prawd ewangelii.

Im bardziej będziemy cenić słowa proroków i je stosować, tym łatwiej rozpoznamy, kiedy zbaczamy z kursu - nawet jeśli to kwestia kilku stopni.

„Kwestia kilku stopni”, konferencja generalna, kwiecień 2008

Zaproszenie do pokuty z rzadka jest głosem reprymendy, lecz raczej pełną miłości prośbą, by „zawrócić” i powrócić do Boga. Jest to wezwanie kochającego Ojca i Jego Jednorodzonego Syna, abyśmy bardziej niż do tej pory wznieśli się na wyższe poziomy życia, abyśmy się zmienili i poczuli szczęście płynące z przestrzegania przykazań. Będąc uczniami Chrystusa, cieszymy się błogosławieństwem pokuty i radością uzyskania wybaczenia. Stają się one częścią nas, kształtując nasz sposób myślenia i odczuwania [...].

W większości przypadków pokuta jest cichym, zupełnie osobistym i codziennym poszukiwaniem pomocy Pana w podjęciu potrzebnych zmian.

W większości przypadków pokuta jest bardziej jak podróż niż jednorazowe zdarzenie. Nie jest łatwa. Podjęcie zmian jest trudne. Wymaga biegnięcia pod wiatr i płynięcia pod prąd. Jezus powiedział: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną”. Pokuta wymaga odwrócenia się od takich rzeczy, jak nieuczciwość, duma, złość i nieczyste myśli, a zwrócenia się ku innym rzeczom, takim jak dobroć, bezinteresowność, cierpliwość i duchowość. Jest to powtórne zwrócenie się do Boga.

Pokuta nie tylko zmienia nas, lecz również błogosławi nasze rodziny i tych, których kochamy. Po właściwej pokucie i w Pańskim czasie wyciągnięte ramiona Zbawiciela nie tylko przygarną nas, lecz także obejmą życie naszych dzieci i potomków. Pokuta zawsze oznacza, że przed nami jest większe szczęście.

„Odpokutujcie, abym mógł was uzdrowić”, konferencja generalna, październik 2009

 

Zmiana naszego zachowania i powrót na „właściwą drogę” jest częścią pokuty, ale tylko częścią. Prawdziwa pokuta obejmuje również zwrócenie naszego serca i woli ku Bogu i wyrzeczenie się grzechu. Jak wyjaśniono w Ks. Ezechiela, kto odpokutuje, „odwróci się od […] grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość; będzie oddawał zastaw […] [i] postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku” [...]. 

Prawdziwa pokuta musi zawierać wiarę w Jezusa Chrystusa, wiarę, że On może nas zmienić, wiarę, że On może nam wybaczyć oraz wiarę, że pomoże nam uniknąć kolejnych błędów. Ten rodzaj wiary sprawia, że Jego Zadośćuczynienie działa w naszym życiu. Kiedy z pomocą Zbawiciela „rozpoznamy” i „odwrócimy się”, możemy poczuć nadzieję w jego obietnicach i radość wybaczenia. Bez Odkupiciela nadzieja i radość, nieodłącznie związane z pokutą, stanowią tylko mierną zmianę zachowania. Lecz rozwijając wiarę w Niego, doświadczamy nawrócenia oraz Jego zdolności i chęci do wybaczania grzechu [...]. 

Zamiast szukać wymówek, wybierzmy pokutę. Dzięki pokucie możemy wejrzeć w siebie samych, tak jak syn marnotrawny z przypowieści, i zastanowić się nad wieczną wagą swych czynów. Kiedy rozumiemy, jaki wpływ mają nasze grzechy na wieczne szczęście, nie tylko jesteśmy zdolni do prawdziwej pokuty, ale również do dokonania poprawy [...].

W istocie to, że możemy odpokutować, jest dobrą nowiną ewangelii! Poczucie winy może zostać oddalone. Możemy być przepełnieni radością, uzyskać przebaczenie naszych grzechów i spokój sumienia. Możemy zostać uwolnieni od poczucia rozpaczy i od więzów grzechu. Możemy być przepełnieni cudownym światłem Boga i „nie [cierpieć] więcej”. Dzięki Zbawicielowi pokuta nie tylko jest możliwa, lecz daje też radość.

„Pokuta - wybór pełen radości”, konferencja generalna, październik 2016