Co się z nami stanie po śmierci?

Wielu z nas zastanawia się nad tym, co nas czeka po śmierci. Niektórzy wierzą, że przestajemy istnieć, a inni że istnieje niebo i piekło. Żyliśmy, zanim przyszliśmy na ziemię, i będziemy znowu żyć po śmierci. Wiemy o tym, ponieważ Bóg przedstawił nam cały Swój plan w pismach świętych. Znajomość tego planu może zapewnić nam pocieszenie i spokój w kwestii śmierci. Choć opłakujemy naszych bliskich, którzy odeszli, żywimy nadzieję, że śmierć nie jest końcem.

Co się z nami dzieje po śmierci?

Kiedy umieramy, nasz duch i ciało oddzielają się od siebie. Mimo że nasze ciało umiera, nasz duch — który jest istotą nas samych — nadal żyje. Nasz duch udaje się do świata duchów, który dzieli się na duchowy raj i więzienie duchów. Dla duchów osób, które wiodły prawe życie, raj jest miejscem odpoczynku od ziemskich trosk i smutków.

Poznaj Boży plan zbawienia

Skąd przyszedłem?

Przed narodzeniem mieszkałeś ze swoim Ojcem Niebieskim. On cię znał, kochał i uczył o dokonywaniu wyborów, które doprowadzą do trwałego szczęścia. Okres ten zwany był preegzystencją.

Bóg przedstawił nam swój plan

Bóg chciał, abyśmy zeszli na ziemię i mieli fizyczne ciało. Tutaj, na ziemi, stawiamy czoła wyzwaniom i sytuacjom, które pomagają nam się uczyć i rozwijać, abyśmy mogli stać się podobni Bogu.

Jezus został wybrany na naszego Zbawiciela

Bóg wiedział, że będziemy popełniać błędy. Wybrał więc Jezusa Chrystusa, aby przyszedł na ziemię i cierpiał za nasze grzechy. Ofiara Jezusa umożliwia nam uzyskanie przebaczenia i oczyszczenie z naszych grzechów, abyśmy mogli pewnego dnia żyć ponownie z Bogiem.

Jaki jest cel mojego życia?

Nie pamiętamy życia z Bogiem przed przyjściem na ziemię. Dlatego musimy nauczyć się wierzyć i wybierać pomiędzy dobrem a złem. Życie nie jest łatwe, ale trudności pomagają nam doceniać szczęście i spokój.

Ofiara Jezusa

Jezus cierpiał i umarł za nasze grzechy. Jego ofiara nie zdejmuje z nas osobistej odpowiedzialności. Musimy zdecydować, że przyjmiemy Jezusa poprzez pokutę po popełnieniu błędów, chrzest i przestrzeganie Jego przykazań.

Dokąd pójdziemy po śmierci?

Kiedy umieramy, duch oddziela się od ciała. Nasze duchy idą do świata duchów. Jest to miejsce odpoczynku i szczęścia dla osób, które wybierały dobro, a jednocześnie piekło dla tych, które wybierały zło.

Świat duchów

Świat duchów nie jest miejscem docelowym czy sądem. W istocie, ponieważ Bóg jest kochający i sprawiedliwy, ludzie znajdujący się w piekle, którzy za życia nigdy nie słyszeli o Jezusie, poznają Jego ewangelię i otrzymają szansę przyjęcia Go.

Wszyscy będziemy znowu żyć

Jezus pokonał śmierć, abyśmy wszyscy mogli znowu żyć. Nazywa to się zmartwychwstaniem. Kiedy zmartwychwstajemy, nasz duch i ciało ponownie się łączą. Nasze ciało będzie wtedy doskonałe i nigdy nie umrze.

Sąd Ostateczny

Jezus osądzi nas według naszych uczynków i pragnień naszych serc. Okaże nam pełnię Swego miłosierdzia. Ponieważ nasze uczynki i pragnienia różnią się, niebiosa mają różne królestwa, czyli stopnie chwały.

Królestwo celestialne

Nasz Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus mieszkają w królestwie celestialnym. Jeśli żyjesz według nauk Jezusa i jesteś oczyszczony z grzechu poprzez Jego ofiarę, to tam się udasz. Będziesz żył w obecności Boga i zaznasz trwałej radości.

Królestwo terrestrialne

Ludzie, którzy odrzucili ewangelię Jezusa Chrystusa, ale wiodą dobre życie, otrzymają miejsce w królestwie terrestrialnym.

Królestwo telestialne

Ci, którzy trwają w grzechu i nie dokonują pokuty, otrzymają miejsce w królestwie telestialnym.

Kiedy sprawiedliwi będą odpoczywać, ci, którzy byli w tym życiu niesprawiedliwi, znajdą się w duchowym więzieniu (często nazywanym „piekłem”). Więzienie duchów nie jest sądem ostatecznym ani wieczną karą. Ponieważ Bóg nas kocha i jest sprawiedliwy, duchy przebywające w więzieniu będą nauczane ewangelii Jezusa Chrystusa i otrzymają możliwość przyjęcia Zbawiciela, który może „[je wyswobodzić]” (Ew. Jana 8:32).

Świat duchów jest miejscem oczekiwania na dar zmartwychwstania, kiedy to nasze duchy ponownie połączą się z naszymi ciałami. Nasze przyszłe zmartwychwstałe ciało nigdy nie umrze i będzie doskonałe — wolne od bólu, chorób i niedoskonałości. Dzięki bezgranicznej miłości Jezusa Chrystusa wszyscy powstaną z martwych.

Dowiedz się więcej o tym, co dzieje się po naszej śmierci
Spotkaj się z misjonarzami

Co się stanie po zmartwychwstaniu?

Podczas zmartwychwstania każdy z nas będzie indywidualnie sądzony przez Jezusa, naszego Zbawiciela. W czasie sądu ostatecznego zostaną wzięte pod uwagę nasze pragnienia, czyny i decyzje.

Tylko Bóg i Jezus doskonale znają nasze serca i warunki, w jakich żyjemy, więc tylko oni mogą nas doskonale osądzić. Sąd ten będzie łaskawy, uzdrawiający i pełen miłości (zob. Objawienie Jana 21:4).

Jako że nasze czyny i pragnienia różnią się, niebo dzieli się na różne królestwa, czyli stopnie chwały. Najwyższe królestwo, w którym mieszka Bóg, nazywane jest królestwem celestialnym, a niższe to królestwo terrestrialne i telestialne. Biblia porównuje naszą wieczną nagrodę w tych trzech królestwach do chwały słońca, księżyca i gwiazd. Każde z nich przewyższa wszelkie formy szczęścia, jakich doświadczamy tutaj na ziemi.

Ostatecznym celem Boga jest pomóc wszystkim Jego dzieciom w powrocie do życia z Nim w królestwie celestialnym. To nasze wybory tu i teraz określą jednak to, gdzie spędzimy wieczność. Musimy wierzyć w Jezusa Chrystusa, odpokutować za nasze grzechy, zostać ochrzczeni w Jego imię i otrzymać dar Ducha Świętego. Musimy także przestrzegać Jego przykazań przez resztę naszego życia — i dokonywać pokuty, gdy popełniamy błędy.

Kto znajdzie się w królestwie celestialnym?

Nasz Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus mieszkają w królestwie celestialnym. Jeśli żyjesz według zasad ewangelii Jezusa Chrystusa i zostałeś oczyszczony przez Jego wielką ofiarę (Zadośćuczynienie), będziesz żyć w obecności Boga i zaznasz pełni radości (zob. Nauki i Przymierza 76:50–70).

Kto znajdzie się w królestwie terrestrialnym?

Ludzie, którzy odmawiają przyjęcia ewangelii Jezusa Chrystusa, lecz prowadzą szlachetne życie, otrzymają miejsce w królestwie terrestrialnym (zob. Nauki i Przymierza 76:71–80).

Kto znajdzie się w królestwie telestialnym?

Ci, którzy trwają w grzechu i nie dokonują pokuty, otrzymają miejsce w królestwie telestialnym (zob. Nauki i Przymierza 76:81–86, 98–107).

Zbawienie jest możliwe dzięki Jezusowi Chrystusowi

Ani zmartwychwstanie, ani zbawienie od naszych grzechów nie byłoby możliwe bez Jezusa Chrystusa. On cierpiał za nasze grzechy, abyśmy mogli zostać oczyszczeni, kiedy będziemy modlić się o wybaczenie i starać się zmienić. Ponadto umarł On na krzyżu i powstał z martwych. Moc Jezusa nad śmiercią sprawi, że wszyscy zmartwychwstaną, bez względu na to, czy w Niego wierzą czy nie. Dzięki Jezusowi śmierć nie jest końcem.

Za Jego sprawą

2:44

„Był to niewyobrażalny, niemożliwy, niezgłębiony, bezprecedensowy, jedyny w swoim rodzaju akt, który zmienił historię”.

Księga Mormona pozwala lepiej zrozumieć rolę Jezusa Chrystusa w planie Ojca Niebieskiego dla nas. Dzięki lekturze Księgi Mormona i modlitwie do Boga możesz przekonać się o realności Bożego planu.

Zamów egzemplarz Księgi Mormona
Zamów teraz