Chrzest

Chrzest to przymierze — obietnica — które zawierasz z Bogiem. Kiedy zostajesz ochrzczony, obiecujesz Mu służyć i przestrzegać Jego przykazań najlepiej, jak potrafisz.

Naśladuj doskonały przykład Zbawiciela

Jeśli czytałeś kiedyś Nowy Testament, prawdopodobnie znasz historię, w której Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela, aby przyjąć chrzest.

„Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Ew. Mateusza 3:13–15).

Nawet Jezus, który nigdy nie zgrzeszył, został ochrzczony, aby okazać posłuszeństwo Bogu i być dla nas wzorem do naśladowania.

Chrzest jest niezbędny, by wstąpić do nieba

Jezus nauczał, że musimy zostać ochrzczeni, aby powrócić do życia w obecności Boga.

Chrzest to narodziny „z wody”. Umożliwia nam oczyszczenie się z grzechów, co jest konieczne, abyśmy mogli powrócić do Boga.

Dowiedz się, jak zostać ochrzczonym
Porozmawiaj z misjonarzami

Chrzest powinien odbywać się przez zanurzenie

Chrzty w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich odbywają się przez zanurzenie, co oznacza, że człowiek jest „zanurzony” pod wodą i z niej podniesiony. Z Biblii dowiadujemy się, że „gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody” (Ew. Mateusza 3:16). Chrzest przez zanurzenie jest pięknym symbolem nie tylko zmycia grzechów, ale także śmierci, pochówku i zmartwychwstania. Chrzest oznacza koniec twojej starej drogi życia i narodziny ku życiu opartemu na wartościach chrześcijańskich (zob. List do Rzymian 6:3–6).

Święci w dniach ostatnich wierzą, że chrzest musi być dokonany przez osobę posiadającą właściwe upoważnienie kapłańskie. To bezpośrednie upoważnienie od Jezusa Chrystusa jest znowu dostępne dzięki przywróceniu Kościoła Chrystusa.

Chrzest i Duch Święty

Chociaż chrzest sam w sobie jest znaczącym wydarzeniem, nie jest on pełny bez otrzymania daru Ducha Świętego. Otrzymanie Ducha Świętego to narodziny z Ducha (Ew. Jana 3:5). Dar Ducha Świętego otrzymuje się po chrzcie, aby móc przez całe życie polegać na Bożej pomocy, przewodnictwie i pocieszeniu.

Obietnice chrztu

TY OBIECUJESZ: Służyć bliźnim

„[…] dźwigać [nawzajem swoje] brzemiona, aby ulżyć jeden drugiemu” (Mosjasz 18:8).

TY OBIECUJESZ: Okazywać miłość i współczucie

„[…] płakać z tymi, którzy płaczą, pocieszać tych, którzy potrzebują pocieszenia” (Mosjasz 18:9).

BÓG OBIECUJE: Dać ci Ducha Świętego

„[…] aby mógł bardziej obficie przelać na [ciebie] swego Ducha” (Mosjasz 18:10).

TY OBIECUJESZ: Być dobrym przykładem

„[…] zawsze dawać świadectwo o Bogu we wszystkim, co [czynisz], i gdziekolwiek się [znajdujesz]” (Mosjasz 18:9).

TY OBIECUJESZ: Przestrzegać Bożych przykazań

„[…] [będziesz] Mu służyć i przestrzegać Jego przykazań” (Mosjasz 18:10).

Zacznij od początku
BÓG OBIECUJE: Dać ci życie wieczne

„[…] [abyś mógł] zostać [odkupiony] przez Boga i [zaliczony] do tych, którzy powstaną w pierwszym zmartwychwstaniu, [abyś mógł] mieć życie wieczne” (Mosjasz 18:9).

Możesz zostać ochrzczony

Apostoł Piotr wyjaśnił również, że chrzest jest przykazaniem dla wszystkich ludzi: „Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego” (Dzieje Apostolskie 2:38).

Zanim zostaniesz ochrzczony, musisz okazać pragnienie przestrzegania przykazań Bożych, dokonując pokuty za to, co zrobiłeś źle. Może to wymagać wyznania grzechów przed przyjęciem chrztu (zob. Ew. Mateusza 3:6) lub naprawienia popełnionych błędów, o ile to możliwe.

Kiedy zostaniesz ochrzczony, będziesz mógł rozpocząć nowe życie — poświęcone naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Twoje grzechy zostaną wybaczone i będziesz mógł ponownie skupić się na takich życiowych wyborach, które prowadzą do szczęścia. Po chrzcie i otrzymaniu daru Ducha Świętego, Duch będzie ci pomagać, pocieszać cię i prowadzić w twoich staraniach.

Często zadawane pytania

Ludzie mają dużo pytań na temat „mormonów”, czyli — mówiąc z większym szacunkiem — na temat członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę.

Tak. Jezus w 3. rozdziale Ew. Jana wyjaśnił, że narodziny z wody i ducha są konieczne, aby wejść do królestwa niebieskiego.

Święci w dniach ostatnich wierzą, że ludzie powinni być w stanie odróżnić dobro od zła, kiedy przystępują do chrztu. Dlatego członkowie Kościoła nie praktykują chrztu niemowląt. Dzieci mogą być ochrzczone, kiedy ukończą osiem lat.

Jeśli chrzest został dokonany bez właściwego upoważnienia lub w sposób niezgodny z przykładem chrztu Zbawiciela, trzeba będzie go powtórzyć. Chrzest jest wymogiem członkostwa w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Po przyjęciu chrztu osoby posiadające właściwe upoważnienie kapłańskie kładą ręce na głowie ochrzczonej osoby, aby „zatwierdzić” ją jako członka Kościoła i nadać jej dar Ducha Świętego.